Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky společnosti AKADEA s.r.o., se sídlem v Turnově, Přepeřská 1809, PSČ 511 01, identifikační číslo: 648 24 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8576, (dále jen „prodávající“) upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen "kupující") na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


A. Základní pojmy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Prodávajícím je podnikatel, který kupujícímu / spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která provádí platbu. To výměnou za určité zboží nebo službu. Jinými slovy, kupujícím je hospodářský subjekt, osoba nebo společnost, která získá hmotný nebo nehmotný produkt. Na oplátku provede protiplnění (obvykle peněžní). Kupující představuje poptávku na trhu. Naproti tomu máme prodejce, který je na straně nabídky. Online kupující je ten, kdo nakupuje prostřednictvím virtuálních prostředků, to znamená, kdo používá elektronický obchod na internetu.

Rozdíl mezi kupujícím a spotřebitelem spočívá v tom, že první je ten, kdo platí za zboží nebo službu, ale nemusí to být nutně ten, kdo je konzumuje nebo si je užívá. Místo toho je spotřebitelem dotyčný produkt, což však neznamená, že za zboží zaplatil.

Spotřebitelem (dále také kupujícím spotřebitelem) je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy mezi prodávajícím podnikatelem a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), a rovněž příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zejména pokud jde o zákon č. 374/2022, kterým se mění zmíněný zákon o ochraně spotřebitele. Tento zákon se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb spotřebiteli.

Obchodníkem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Občanský zákoník ji nazývá podnikatelem. V daném případě je to AKADEA s.r.o., tedy rovněž jako „prodávající“.

Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele. Za podnikatele považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je tedy nadále každá osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda provozuje podnikatelskou činnost. Má se rovněž za to, že podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Pro účely ochrany spotřebitele za podnikatele považuje i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným OZ, případně dalšími právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (nakupujícím na "IČO").
Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy (vystavení objednávky) uvede jméno své firmy a její IČO, tedy nakupuje na "IČO", je považován za kupujícího podnikatele a nevztahují se na něj právní předpisy na ochranu spotřebitele.

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kde se uvádí právní vztah ke kupujícímu spotřebiteli, se netýkají kupujícího podnikatele.
Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kde se uvádí jen pojem kupující, se vztahují jak na kupujícího spotřebitele, tak na kupujícího podnikatele.


B. Kupní smlouva

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Kupní smlouvu upravuje v České republice občanský zákoník v §2079 a násl. Pro její úpravu je rozhodující její rozlišování podle předmětu a postavení stran kupní smlouvy. Rozlišujeme kupní smlouvu, jejímž předmětem je movitá věc, a tu, jejímž předmětem je věc nemovitá. Podle subjektů (stran) kupní smlouvy a jejich postavení lze rozlišovat mezi kupní smlouvou uzavřenou mezi podnikateli, mezi spotřebiteli a mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Pokud se jedná o internetový obchod, je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránku internetového obchodu a vložení zboží do nákupního košíku kupujícím spotřebitelem.

Směřuje-li jednání stran (prodávajícího a kupujícího) k uzavření smlouvy a používá-li při něm prodávající výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“), nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro prodávajícího podnikání, sdělí prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku,
a) údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,
b) údaje o své totožnosti,
c) adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který prodávající též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s prodávajícím v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že prodávající jedná za jiného prodávajícího, také údaje o jeho totožnosti a sídle,
d) adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že prodávající jedná za jiného prodávajícího, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,
e) celkovou cenu a náklady na dodání podle OZ § 1811 odst. 2 písm. c) a e); v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
f) údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,
g) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
h) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,
i) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,
j) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
k) údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle OZ § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834,
l) údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
m) údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,
n) údaj o kodexu chování, pokud se jej podnikatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání a o tom, jak lze obdržet jeho kopii,
o) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,
p) nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovi povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,
q) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,
r) údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle OZ § 1811 odst. 2 písm. h) a i), a
s) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Prodávající splní povinnost sdělit údaje podle písm. i) až k) také tehdy, poskytne-li spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem po zvolení dopravy, resp. osobního odběru, i způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, což tento potvrdí kupujícímu spotřebiteli e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího spotřebitele uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky.
Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Není-li kupujícím spotřebitel, ale kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.


C. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.
Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Prodávající umožňuje kupujícímu spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, a to na adresu AKADEA s.r.o., Přepeřská 1809, 511 01 Turnov. Kupujícímu spotřebiteli potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže by mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Kupující spotřebitel odpovídá i za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. I v takovém případě mu sice zůstane právo odstoupit od smlouvy, prodávající ale může vrátit méně peněz kvůli opotřebení zboží.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující spotřebitel porušil,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující spotřebitel porušil,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být kupující spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle OZ § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.


D. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

Vzorový formlulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem ke stažení: formular_odstoupeni_od_smlouvy.docx.


E. Objednávání zboží


Objednávat zboží může kupující následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (e-shop),
- elektronickou poštou,
- písemně/korespondenčně na adresu prodávajícího,
- osobně v provozovně prodávajícího,
- telefonicky.

Prodávající doporučuje provádět objednávky přes internetový obchod prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího. Pokud kupující není registrovaným zákazníkem, může využít možnosti objednání zboží bez registrace.

Internetový obchod (e-shop) nově musí výslovně informovat zákazníka, že objednávkou se zavazuje k zaplacení zboží. Tlačítko nebo podobný prvek pro potvrzení nákupu tedy musí být označený snadno čitelným nápisem „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.


F. Ceny zboží


Ceny zboží na internetovém obchodu prodávajícího jsou uváděné jak s daní z přidané hodnoty (s DPH), tak i bez daně z přidané hodnoty. Pro kupujícího platí cena uváděná v době objednání zboží. Ta bude uvedena v objednávce.
Ceny nezahrnují dopravu zboží kupujícímu, dobírečné či náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy - náklady na internetové připojení, příp. telefonické hovory, tyto náklady si hradí kupující sám).

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Mimořádné slevy a akce se netýkají již jinak zvýhodněného zboží, zejména v kategoriích "Výprodej a sleva". Slevy se nesčítají!

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho možnost ovlivnění, které se objevily v období po zveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kurzu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu. Pokud by již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného oznámení kupujícímu. V případě, že ten se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.


G. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
- platba zboží v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru,
- platba zboží úhradou na dobírku,
- platba zboží předem online platební kartou / bankovním převodem prostřednictvím platební brány The Pay,
- platba zboží zálohově předem na základě proforma faktury prodávajícího.

Individuálně je možné dohodnout i platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury. V takovém případě, pokud není dohodnuto jinak, cena zboží je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena faktura za zboží nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Prodávající má nárok na sankcionování kupujícího, je-li v prodlení s provedením platby oproti stanovenému termínu splatnosti faktury.

V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
Výše maximální dobírky je limitována aktuálními podmínkami a službami nabízených dopravců.
Kupující může v zásadě objednat neomezené množství jakéhokoli zboží. V případě, že se jedná o zcela nestandardní množství (u každého produktu se posuzuje individuálně), které prodávající nemá k dispozici pro běžný prodej, může prodávající požadovat od kupujícího úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že jinak internetový obchod umožňuje kupujícímu úhradu na dobírku. Kupující to může odmítnout a má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


H. Dodání zboží

Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá (dodá) věc (zakoupené zboží) kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Doba dodání zboží může být mezi prodávajícím a kupujícím dohodnutá kratší než 30 dnů, ale také delší.
Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.
Nepřevezme-li kupující věc v ujednaném čase plnění, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.
Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.
Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

Dodání (odevzdání) zboží kupujícímu lze realizovat
- zasláním prostřednictvím přepravní společnosti,
- osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru.

a) zaslání přepravní společností
Zboží podle rozměrů a hmotnosti zasílá prodávající přímo kupujícímu vybranou přepravní společností/službou. Cena přepravy se řídí podle aktuálního ceníku prodávajícího v den objednávky. 

  Způsob dopravy  Cena Kč 
  Zásilkovna Výdejní místo 
  Zásilkovna Na adresu
  GLS Výdejní místo    
  GLS Na adresu
  PPL Výdejní místo
  PPL Na adresu
  DSV Na adresu
 79,- 
 85,- 
 89,- 
 109,- 
 99,- 
 129,- 
 od 190,- 

Při objednávce nad 1.500,- Kč je dopravné ZDARMA.

Dobu dodání určuje prodávající. Doba dodání uváděná v nabídce či v kupní smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.


Kupující je povinen při osobním odběru nebo při dodání zboží přepravní společností bezprostředně překontrolovat spolu se zástupcem prodejce, resp. s předávající osobou přepravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, případné známky poškození apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit, sepsat s přepravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

b) osobní odběr
Kupující si může zvolit možnost převzetí zboží osobním odběrem
- v provozovně/skladu prodávajícího (AKADEA s.r.o., Vrchlického 1208, 511 01 Turnov, tel. 481 323 931),
- v odběrném místě Praha (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Hrusická 3151/1, 141 00 Praha 4-Záběhlice, tel. 272 774 830),
- v odběrném místě Brno (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Podlesí 20, 624 00 Brno-Komín, tel. 541 260 710).

Při osobním odběru zboží v provozovně/skladu prodávajícího nebo ve výše uvedených odběrních místech, umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost kupujícího-spotřebitele zboží/věc před ním překontrolovat nebo předvést.


I. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.

Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. Jinak také samozřejmě okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.


J. Záruka za jakost

Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, tedy prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.
Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.
Ustanovení o záruce za jakost se přiměřeně použijí i na záruku převzatou v souvislosti s jinou než kupní smlouvou.
Zaručí-li se poskytovatel záruky, v daném případě prodejce, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.
Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

Záruční doba činí 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele, 12 měsíců pro ostatní subjekty, a to ode dne dodání / odevzdání zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak nebo neposkytne-li prodávající ještě delší záruku. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však o dobu výměny či opravy.

Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po dodání nebo osobním převzetí) a bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, že má zboží vady a přestat ho používat. Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději však v poslední den záruční doby.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení, že práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Uplatnění daného práva kupujícímu prodávající potvrdí v písemné formě s uvedením, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení již uvedených povinností a v případě podstatného zhoršení stavu zboží kupující ztrácí práva z vad (viz dále). Pokud by kupující neinformoval prodávajícího o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (provozní kapaliny apod.), na běžné opotřebení, na vady zboží, které nebylo správně nainstalováno, uskladněno nebo použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu k použití), na zboží, jehož údržba nebo opravy nebyly provedeny kvalifikovanými techniky, na zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu prodávajícího nebo v důsledku vyšší moci.

Pokud prodávající vystaví záruční list, což není jeho automatická povinnost, poskytuje tím záruku za jakost, tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list sloužit i doklad o zakoupení věci, prodejka nebo faktura. Musí však obsahovat zákonem stanovené údaje.

Obecně se záruční podmínky na zboží a způsob uplatnění reklamace pro kupujícího spotřebitele i podnikatele řídí také Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem předem v plném rozsahu seznámil.


K. Informační povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
Tyto povinnosti se však nevztahují na případy,kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.
V případě spotřebitelského sporu má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení s tím, že se s příslušným návrhem obrátí na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetové adrese: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).
Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná ve vztahu k podnikateli, avšak nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V rámci institutu ADR nelze řešit spory mezi dvěma podnikateli ani spory mezi nepodnikajícími osobami navzájem.
Návrh na zahájení řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele/prodávajícího poprvé. Pokud se jedná o spor starší, nelze jej prostřednictvím ADR řešit.


L. Odpovědnost prodávajícího za vady věci vůči kupujícím spotřebitelům

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle předchozího odstavce písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Prodávající musí případně v průběhu uvedeného jednoho roku přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku (od převzetí věci), například, že vznikla v důsledku nesprávného jednání kupujícího, pokud by chtěl reklamaci zamítnout. V průběhu dalšího (druhého) roku po převzetí zboží, kdy může reklamující kupující vytknout vadu zboží, už se však důkazní břemeno přesouvá na kupujícího spotřebitele, který musí prokázat, že zboží bylo vadné už při jeho koupi.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle OZ § 2161, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
a) po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
b) po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.
Odpovědnost podle výše uvedeného se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.
Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozích dvou odstavců neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, zejména v rozporu s návodem na uvedení do provozu a mechanickým poškozením, ani za vady následkem neodborného zásahu nebo opravy či úpravy výrobku kupujícím nebo jinou osobou, jakož i použitím cizích, výrobcem/prodejcem neschválených náhradních dílů, olejů, plastických maziv a dalších provozních kapalin, neschváleného software apod., ani za vady zapříčiněné poškozením při transportu zajišťovaném kupujícím, neodvratnou vnější událostí (např. v důsledku živelní pohromy, požáru, výpadku elektrického proudu apod.) i tzv. vyšší mocí.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou cenu.

Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu pro vytknutí vady podle OZ § 2165 až na jeden rok.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Podle OZ běží dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění od převzetí věci po koupi a výměna věci za novou na její běh nemá vliv. Pokud si kupující vyžádá v rámci reklamace výměnu věci, neznamená to, že začne platit nová dvouletá lhůta, ale běží dál ta původní. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se OZ § 2159 odst. 3 obdobně, tedy nepřevezme-li kupující věc v čase uvedeném v odstavci 1 (bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů), náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v předchozích dvou odstavcích v souladu s OZ § 2170 odst. 1 a 2,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující vytkl vadu věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost:
Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat
a) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. Nesplněním povinnosti podle předchozího prvního odstavce není platnost záruky dotčena.

Právo postihu
Byla-li vada způsobena konáním nebo opomenutím jiné osoby v témže smluvním řetězci, náleží konečnému prodávajícímu náhrada od toho, kdo mu v rámci své podnikatelské činnosti věc prodal nebo kdo byl zavázán poskytovat digitální obsah či službu digitálního obsahu, včetně jejich aktualizace. Náhrada se poskytne ve výši nákladů, které konečný prodávající účelně vynaložil na zjednání nápravy.
Právo na náhradu nevznikne, věděl-li konečný prodávající o vadě věci v okamžiku jejího převzetí nebo nebyla-li věc určena k uvedení na trh pro spotřebitele.
K ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo konečného prodávajícího na náhradu, se nepřihlíží.

Ze zákona o ochraně spotřebitele vyplývají i další povinnosti prodávajícího.
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.
Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 3 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


M. Odpovědnost prodávajího za vady věci vůči kupujícím / kupujícím podnikatelům

Zboží je vadné, jestliže není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, je zboží vadné, jestliže není v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zboží je vadné také tehdy, nemá-li vlastnosti uvedené v předchozí větě nebo neodpovídá-li jakost nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží v okamžiku jeho převzetí / přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se vada projeví až později. Prodávající odpovídá kupujícímu i za vadu, která vznikne později a kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Prodávající odpovídá za to, že vlastnosti zboží budou v souladu s prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající neodpovídá za vady věci v těchto případech:
a) nejedná se o vadu, ale přirozené, běžné opotřebení,
b) vady jsou zapříčiněny nedodržením návodu k obsluze, zejména při nesprávné instalaci (provádí-li ji kupující), při umístění výrobku do nedovoleného prostředí, je-li zanedbána předepsaná péče o výrobek, běžná údržba, předepsané inspekce, při neúměrném zatěžování, při vadách způsobených mechanickým poškozením vinou obsluhy (pád, úder atd.), při připojení na elektrickou síť, která nemá normou předepsané parametry, při připojení na zdroj či rozvod stlačeného vzduchu, který nesplňuje požadavky na jeho kvalitu z hlediska znečišťujících příměsí, při použití výrobku k jinému účelu než je určen, byl-li výrobek používán i po výskytu závady,
c) vady vznikly následkem neodborného zásahu nebo opravy či úpravy výrobku kupujícím nebo jinou osobou, jakož i použitím cizích, výrobcem/prodejcem neschválených náhradních dílů, olejů, plastických maziv a dalších provozních kapalin, neschváleného software apod.,
d) vady jsou zapříčiněné poškozením při transportu zajišťovaném kupujícím, neodvratnou vnější událostí (např. v důsledku živelní pohromy, požáru, výpadku elektrického proudu apod.) i tzv. vyšší mocí.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena kupříkladu pětiletá záruka, má kupující právo ji po celou tuto dobu u prodejce uplatnit. V potvrzení prodejce uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

 

N. Duševní vlastnictví

Kupující uznává, že nezíská žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě) ani jakémukoli jinému duševnímu vlastnictví, které prodávající AKADEA s.r.o. vlastní nebo užívá. Kupující se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševního vlastnictví prodávajícího nebo být na újmu dobré pověsti prodávajícího.

 

O. Zpětný odběr elektrozařízení

Prodávající je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. účastníkem kolektivních systémů oprávněných zajišťovat společné plnění výrobců elektrozařízení (REMA Systém, a.s.) a obalových materiálů (autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.).

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a baterií v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti REMA systém, a.s. (REMA Battery, s.r.o.) uvedených na webových stránkách www.rema.cloud. Na stránkách REMA Battery, s.r.o.
 https://www.rema.cloud/rema-battery/ke-stazeni/ v sekci pro veřejnost jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu.  Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše.

 
P. Zpracování a ochrana osobních údajů

Provedením objednávky (písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené osobní údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v účinném znění), v rámci činnosti obchodní společnosti AKADEA s.r.o., a to až do odvolání. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Shromažďujeme jen údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky (doručení zásilky). Jedná se o oslovení, adresu, e-mailový kontakt a telefon.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
Máte právo na přístup k údajům, které se vás týkají, a další práva dle § 21 citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.
Provedením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) dáváte souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., paragrafu 7, odstavce 3. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení máte možnost jednoduchým způsobem odvolat (kliknutím na příslušný odkaz v každém obchodním sdělení).

Soubory cookie

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.
Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení využívání souborů cookies.


Q. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje, že informace na jeho webových stránkách, v jeho katalozích a tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran. Nelze tedy ze strany prodejce zcela vyloučit věcné, technické a typografické nepřesnosti či chyby. Všechny informace/údaje o produktech a jejich možnostech použití tam uvedené slouží pouze pro nezávaznou všeobecnou informaci kupujícího o nabídce prodávajícího, nepředstavují ujištění nebo záruku pro kupujícího a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na jeho webových stránkách, katalozích i tiskových materiálech a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace/údaje uvedené na webových stránkách prodejce nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující od prodávajícího neobdržel v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Takto personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů