Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky společnosti AKADEA s.r.o., se sídlem v Turnově, Přepeřská 1809, PSČ 511 01, identifikační číslo: 648 24 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8576, (dále jen „prodávající“) upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen "kupující") na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


A. Základní pojmy


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), a rovněž příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele. Za podnikatele považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je tedy nadále každá osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda provozuje podnikatelskou činnost. Má se rovněž za to, že podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Pro účely ochrany spotřebitele za podnikatele považuje i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným OZ, případně dalšími právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (nakupujícím na "IČO").
Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy (vystavení objednávky) uvede jméno své firmy a její IČO, tedy nakupuje na "IČO", je považován za kupujícího podnikatele a nevztahují se na něj právní předpisy na ochranu spotřebitele.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným OZ.

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kde se uvádí právní vztah ke kupujícímu spotřebiteli, se netýkají kupujícího podnikatele.
Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kde se uvádí jen pojem kupující, se vztahují jak na kupujícího spotřebitele, tak na kupujícího podnikatele.


B. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránku internetového obchodu a vložení zboží do nákupního košíku kupujícím spotřebitelem.
Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem po zvolení dopravy, resp. osobního odběru, i způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, což tento potvrdí kupujícímu spotřebiteli e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího spotřebitele uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky.
Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Není-li kupujícím spotřebitel, ale kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.


C. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající umožňuje kupujícímu spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy a to na adresu AKADEA s.r.o., Přepeřská 1809, 511 01 Turnov.
Kupujícímu spotřebiteli potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu ten zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel nemá, v případě smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.


D. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

Vzorový formlulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem ke stažení: formular_odstoupeni_od_smlouvy.doc.


E. Objednávání zboží


Objednávat zboží může kupující následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (e-shop),
- elektronickou poštou,
- písemně/korespondenčně na adresu prodávajícího,
- osobně v provozovně prodávajícího,
- telefonicky.

Prodávající doporučuje provádět objednávky přes internetový obchod prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího. Pokud kupující není registrovaným zákazníkem, může využít možnosti objednání zboží bez registrace.


F. Ceny zboží


Ceny zboží na internetovém obchodu prodávajícího jsou uváděné jak s daní z přidané hodnoty (s DPH), tak i bez daně z přidané hodnoty. Pro kupujícího platí cena uváděná v době objednání zboží. Ta bude uvedena v objednávce.
Ceny nezahrnují dopravu zboží kupujícímu, dobírečné či náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy - náklady na internetové připojení, příp. telefonické hovory, tyto náklady si hradí kupující sám).

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Mimořádné slevy a akce se netýkají již jinak zvýhodněného zboží, zejména v kategoriích "Výprodej a sleva". Slevy se nesčítají!

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho možnost ovlivnění, které se objevily v období po zveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kurzu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu. Pokud by již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného oznámení kupujícímu. V případě, že ten se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.


G. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
- platba zboží v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru,
- platba zboží úhradou na dobírku,
- platba zboží předem online platební kartou / bankovním převodem prostřednictvím platební brány The Pay,
- platba zboží zálohově předem na základě proforma faktury prodávajícího.

Individuálně je možné dohodnout i platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury. V takovém případě, pokud není dohodnuto jinak, cena zboží je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena faktura za zboží nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Prodávající má nárok na sankcionování kupujícího, je-li v prodlení s provedením platby oproti stanovenému termínu splatnosti faktury.

V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
Výše maximální dobírky je limitována aktuálními podmínkami a službami nabízených dopravců.
Kupující může v zásadě objednat neomezené množství jakéhokoli zboží. V případě, že se jedná o zcela nestandardní množství (u každého produktu se posuzuje individuálně), které prodávající nemá k dispozici pro běžný prodej, může prodávající požadovat od kupujícího úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že jinak internetový obchod umožňuje kupujícímu úhradu na dobírku. Kupující to může odmítnout a má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


H. Dodání zboží

Dodání (odevzdání) zboží kupujícímu lze realizovat
- zasláním prostřednictvím přepravní společnosti,
- osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru.

a) zaslání přepravní společností
Zboží podle rozměrů a hmotnosti zasílá prodávající přímo kupujícímu vybranou přepravní společností/službou. Cena přepravy se řídí podle aktuálního ceníku prodávajícího v den objednávky. Většinou se jedná o formu dobírky.

  Způsob dopravy  Cena Kč 
  Zásilkovna
  GLS Přepravní služba   
  GLS Výdejní místo
  PPL Přepravní služba
  PPL Výdejní místo
  DSV Přepravní služba
 79,- 
 109,- 
 99,- 
 129,- 
 99,- 
 od 190,- 

Při objednávce nad 1.500,- Kč je dopravné ZDARMA.

Dobu dodání určuje prodávající. Doba dodání uváděná v nabídce či v kupní smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.


Kupující je povinen při osobním odběru nebo při dodání zboží přepravní společností bezprostředně překontrolovat spolu se zástupcem prodejce, resp. s předávající osobou přepravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, případné známky poškození apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit, sepsat s přepravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

b) osobní odběr
Kupující si může zvolit možnost převzetí zboží osobním odběrem
- v provozovně/skladu prodávajícího (AKADEA s.r.o., Vrchlického 1208, 511 01 Turnov, tel. 481 323 931),
- v odběrném místě Praha (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Hrusická 3151/1, 141 00 Praha 4-Záběhlice, tel. 272 774 830),
- v odběrném místě Brno (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Podlesí 20, 624 00 Brno-Komín, tel. 541 260 710).

Při osobním odběru zboží v provozovně/skladu prodávajícího nebo ve výše uvedených odběrních místech, umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost kupujícího-spotřebitele zboží/věc před ním překontrolovat nebo předvést.


I. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.

Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. Jinak také samozřejmě okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.


J. Záruka za jakost


Prodávající poskytuje záruku za jakost. Touto zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato dobrovolná záruka se tedy vztahuje na vady, které brání používání zboží k obvyklému účelu nebo by neumožnily zachování obvyklých vlastností zboží, existujících ke dni přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční doba činí 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele, 12 měsíců pro ostatní subjekty a to ode dne dodání / odevzdání zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak nebo neposkytne-li prodávající ještě delší záruku. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však o dobu výměny či opravy.

Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po dodání nebo osobním převzetí) a bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, že má zboží vady a přestat ho používat. Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději však v poslední den záruční doby.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení, že práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Uplatnění daného práva kupujícímu prodávající potvrdí v písemné formě s uvedením, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení již uvedených povinností a v případě podstatného zhoršení stavu zboží kupující ztrácí práva z vad (viz dále). Pokud by kupující neinformoval prodávajícího o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (provozní kapaliny apod.), na běžné opotřebení, na vady zboží, které nebylo správně nainstalováno, uskladněno nebo použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu k použití), na zboží, jehož údržba nebo opravy nebyly provedeny kvalifikovanými techniky, na zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu prodávajícího nebo v důsledku vyšší moci.

Pokud prodávající vystaví záruční list, což není jeho automatická povinnost, poskytuje tím záruku za jakost, tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list sloužit i doklad o zakoupení věci, prodejka nebo faktura. Musí však obsahovat zákonem stanovené údaje.

Obecně se záruční podmínky na zboží řídí také Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy.


K. Informační povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
Tyto povinnosti se však nevztahují na případy,kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.
V případě spotřebitelského sporu má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení s tím, že se s příslušným návrhem obrátí na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetové adrese: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).


L. Práva z vad zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními OZ.

kupující spotřebitel
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tuto domněnku může prodávající vyvrátit důkazem, že vada vznikla až po prodeji, nebo že byla způsobena kupujícím spotřebitelem. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc však lze reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od převzetí věci, ale nejde již o záruční lhůtu ale lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Opakovaná vada v praxi znamená výskyt stejné vady na věci již potřetí a za výskyt většího počtu vad se považují čtyři různé vady.

Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

Podle OZ běží dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění od převzetí věci po koupi a výměna věci za novou na její běh nemá vliv. Pokud si kupující vyžádá v rámci reklamace výměnu věci, neznamená to, že začne platit nová dvouletá lhůta, ale běží dál ta původní.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat),
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud ten před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, zejména v rozporu s návodem na uvedení do provozu a mechanickým poškozením. Kupující spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na něho vnější událost. Podrobněji je to uvedeno v Reklamačním řádu.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou cenu.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Ze zákona o ochraně spotřebitele vyplývají i další povinnosti prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

kupující / kupující podnikatel
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v předchozí větě. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, u kterého strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má následující práva:
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena pětiletá záruka, má kupující právo ji po celou tuto dobu u prodejce uplatnit. V potvrzení prodejce uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.


M. Duševní vlastnictví


Kupující uznává, že nezíská žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě) ani jakémukoli jinému duševnímu vlastnictví, které prodávající AKADEA s.r.o. vlastní nebo užívá. Kupující se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševního vlastnictví prodávajícího nebo být na újmu dobré pověsti prodávajícího.

N. Zpětný odběr elektrozařízení

Prodávající je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. účastníkem kolektivních systémů oprávněných zajišťovat společné plnění výrobců elektrozařízení (REMA Systém, a.s.) a obalových materiálů (autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.).

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a baterií v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti REMA systém, a.s. (REMA Battery, s.r.o.) uvedených na webových stránkách www.rema.cloud. Na stránkách REMA Battery, s.r.o.
 https://www.rema.cloud/rema-battery/ke-stazeni/ v sekci pro veřejnost jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu.  Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše.

 
O. Zpracování a ochrana osobních údajů

Provedením objednávky (písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené osobní údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v účinném znění), v rámci činnosti obchodní společnosti AKADEA s.r.o., a to až do odvolání. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Shromažďujeme jen údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky (doručení zásilky). Jedná se o oslovení, adresu, e-mailový kontakt a telefon.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
Máte právo na přístup k údajům, které se vás týkají, a další práva dle § 21 citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.
Provedením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) dáváte souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., paragrafu 7, odstavce 3. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení máte možnost jednoduchým způsobem odvolat (kliknutím na příslušný odkaz v každém obchodním sdělení).

Soubory cookie

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.
Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení využívání souborů cookies.


P. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje, že informace na jeho webových stránkách, v jeho katalozích a tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran. Nelze tedy ze strany prodejce zcela vyloučit věcné, technické a typografické nepřesnosti či chyby. Všechny informace/údaje o produktech a jejich možnostech použití tam uvedené slouží pouze pro nezávaznou všeobecnou informaci kupujícího o nabídce prodávajícího, nepředstavují ujištění nebo záruku pro kupujícího a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na jeho webových stránkách, katalozích i tiskových materiálech a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace/údaje uvedené na webových stránkách prodejce nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující od prodávajícího neobdržel v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 07.10.2019.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Takto personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů